Kvenréttindafélag Íslands er stofnaðili að Feministiskt Nätverk Norden, samráðsvettvangi kvennahreyfinga á Norðurlöndum. Samráðsvettvangurinn var stofnaður í kjölfar kvenna- og jafnréttisráðstefnunnar Nordiskt Forum, sem haldið var í Malmö 2014.

Í samtökunum eru einnig Kvenfélagasamband Íslands, Kvinderådet í Danmörku, Nytkis í Finnlandi, FOKUS í Noregi, Krisesentersekretariatet í Noregi, og Sveriges Kvinnolobby í Svíþjóð.

Stofnskrá samráðsvettvangsins hefur enn ekki verið þýdd á íslensku, en hér er hún á sænsku:

Ändamålsbeskrivning Feministiskt Nätverk Norden

Bakgrund

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangerades av kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, inklusive Grönland, Färöarna och Åland. Målet var att sätta agendan för kvinnors rättigheter och formulera konkreta krav och strategier utifrån Pekingplattformen (BPlfA) och bättre implementering av Kvinnokonventionen (CEDAW).

Bakåtsträvande tendenser på frammarsch gör att många tvivlar på att FN:s medlemsstater vid en ny konferens, skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden för kvinnors rättigheter och livsvillkor. Nordiskt Forum visar på kvinnorörelsens beslutsamhet att mana till ny handling för kvinnors rättigheter utifrån accepterade internationella instrument.

Förberedelserna inför Nordiskt Forum bedrevs av Nationella kommittéer. Under varje lands kommitté skapades programkommittéer, mobiliseringskommittéer och kommunikationskommittéer. Samordningen och beslutsfattande skedde inom den Nordiska styrgruppen, med två representanter från varje land. Finansiellt och juridiskt ansvar vilade på Sveriges Kvinnolobby.

Det bestående resultatet från Nordiskt Forum är slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav.

Ett nytt nätverk – Feministiskt Nätverk Norden

Feministiskt Nätverk Norden skapades i januari 2015 av samma organisationer som tidigare satt i styrgruppen för Nordiskt Forum.

Feministiskt Nätverk Norden är ett öppet nätverk och inte en organisation, vilket innebär att planering, verksamhet och finansiering är varje medverkande organisations ansvar. Nätverket är öppet för kvinnoorganisationer i Norden att ansluta sig till.

Nätverkets syfte är att verka för att Nordiskt Forums slutdokument Feministiska överenskommelser och krav implementeras i varje nordiskt land. Nätverket ska också vara ett forum för utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter. Nätverket kan också formulera gemensamma strategier och handlingsfrågor i viktiga sakfrågor. Organisationerna i nätverket ska stötta och inspirera varandra.

Samarbetsformer

Feministiskt Nätverk Norden kan sammankallas till möten, antigen fysiska möten som någon av FNN:s medlemsorganisationer anordnar, eller virituella möten. Det senare sparar tid och kostnader och ger fler personer möjlighet att delta.

FNN ska årligen arrangera en strategisk konferens riktad till de egna organisationerna. Syftet med det mötet ska vara att hitta gemensamma strategier, utbyta kunskaper och erfarenheter samt att inspirera till fortsatt arbete. Mötet ska även utvärdera organisationernas eget arbete och följa upp kraven i slutdokumentet, i detta ingår att belysa positiv eller negativ utveckling för kvinnors rättigheter i varje nordiskt land. Varje år ska konferensen fokusera på ett av slutdokumentets teman.

Vid CSW (Commission on the Status of Women) har nätverket ambitionen att ordna ett årligt gemensamt side event genom samarbete med en av medlemstaterna och/eller en FN-organisation så som gjordes vid CSW 59, mars 2015. Side eventet ska behandla ett av slutdokumentets teman och med fördel knyta an till det aktuella temat för CSW.

Värdskap för höstkonferensen och CSW-side event roterar mellan nätverkets organisationer.

Finansiella åtaganden

att medverka i FNN innebär inte något finansiellt åtagande, förutom det som varje organisation har inom sina egna ramar. När aktivister och möten planeras ska en budget fastställas, vid detta tillfälle ska varje organisation i nätverket annonsera vilka kostnader som den egna organisationen kan täcka. Aktiviteter genomförs bara om budgeten är fullt ut finansierad.

FNN kan vidare söka medel för verksamheten gemensamt eller i olika grupperingar. Även sponsring kan komma ifråga, såvida organisationerna i FNN har accepterat sponsorn och denne inte bedriver verksamhet som motverkar nätverkets målsättning och värdegrund.

Initiala åtaganden

För att i inledningsskedet stötta Feministiskt Nätverk Norden och bidra till att hitta gynnsamma samarbetsformer har Sveriges Kvinnolobby i sin budget för 2015 avsatt medel för att möjliggöra utåtriktade aktiviteter i varje land som knyter an till slutdokumentet (250 000 SKR). Medel har också reserverats (200 000 SKR) för att möjliggöra den första konferensen i Kungälv.